تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
کوش آداسی
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

fantasia delux resort (12).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(12).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(30).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(9).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(20).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(8).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(7).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(4).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(6).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(17).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(22).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(2).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(36).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(38).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(19).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(31).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(26).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(44).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(29).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(11).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(5).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(34).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(16).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(28).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(37).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(23).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(43).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(27).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(32).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(21).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(10).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(45).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(18).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(35).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(1).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(14).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(25).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(13).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(39).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(24).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(41).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(33).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(40).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(3).jpg c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(15).jpg
c_120_90_4095_fantasia_delux_resort_(42).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500