تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
کوش آداسی
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

charisma deluxe hotel (24).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(24).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(11).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(6).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(14).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(31).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(16).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(33).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(27).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(20).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(3).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(7).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(34).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(2).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(18).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(30).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(22).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(10).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(19).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(26).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(35).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(32).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(1).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(9).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(12).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(13).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(29).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(23).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(8).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(28).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(17).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(5).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(21).jpg c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(25).jpg
c_120_90_4095_charisma_deluxe_hotel_(15).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500