تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
بدروم
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

Yelken Mandalinci Spa Wellness Hotel (15).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(15).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(18).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(2).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(6).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(26).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(9).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(25).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(21).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(11).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(8).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(16).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(12).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(23).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(24).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(22).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(4).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(17).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(5).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(3).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(20).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(7).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(13).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(14).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(1).jpg
c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(19).jpg c_120_90_4095_Yelken_Mandalinci_Spa_Wellness_Hotel_(10).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500