تور بدروم ترکیه Bodrum Tours
بدروم
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

Hotel Baia Bodrum (8).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(8).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(33).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(27).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(4).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(19).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(16).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(32).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(11).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(23).jpg c_120_90_4095_Baia_Bodrum_Hotel.jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(7).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(10).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(37).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(2).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(18).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(6).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(24).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(26).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(14).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(22).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(39).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(20).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(29).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(3).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(38).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(17).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(30).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(9).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(31).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(28).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(35).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(13).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(34).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(25).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(36).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(15).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(5).jpg c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(21).jpg
c_120_90_4095_Hotel_Baia_Bodrum_(12).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500