تور و هتل های خارجی از بانک اطلاعات توریست جهان
آنتالیا
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

orange county resort (3).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(3).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(13).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(20).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(28).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(29).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(42).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(11).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(30).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(18).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(2).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(26).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(31).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(45).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(33).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(8).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(41).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(39).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(7).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(25).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(34).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(40).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(19).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(6).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(35).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(4).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(12).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(24).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(43).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(37).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(10).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(32).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(5).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(17).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(21).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(16).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(44).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(1).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(36).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(38).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(22).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(9).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(27).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(15).jpg c_120_90_4095_orange_county_resort_(14).jpg
c_120_90_4095_orange_county_resort_(23).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500