تور و هتل های خارجی از بانک اطلاعات توریست جهان
آنتالیا
ترکیه
000.000

اتاق، تخت و راحتی هتل

{extravote 1}

مکان هتل و موقعیت شهری

{extravote 2}

نظافت و بهداشت اتاق و هتل

{extravote 3}

خدمات رسانی کارکنان هتل

{extravote 4}

امکانات و تجهیزات هتل

{extravote 5}

غذا، رستوران و پذیرایی هتل

{extravote 6}

cornelia diamond golf resort (41).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(41).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(33).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(43).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(2).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(40).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(30).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(42).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(9).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(21).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(12).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(26).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(27).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(5).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(24).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(8).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(23).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(39).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(44).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(1).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(25).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(17).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(11).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(14).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(3).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(10).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(36).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(20).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(18).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(6).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(15).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(34).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(7).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(45).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(31).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(13).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(19).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(28).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(29).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(37).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(16).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(38).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(22).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(32).jpg c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(4).jpg
c_120_90_4095_cornelia_diamond_golf_resort_(35).jpg
<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
>

بانک اطلاعات هتل و تور

تهران، سعادت آباد، میدان شهرداری

021-88693500